Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kardiologia

4 czerwca 2019

NR 18 (Maj 2019)

Nowoczesne beta-adrenolityki – nebiwolol i karwedilol, który dla kogo?
Modern beta-adrenolytics – nebivolol and carvedilol, which one for whom?

0 6676

Od ponad 50 lat obserwuje się coraz mocniejszą pozycję beta-adrenolityków w farmakoterapii większości chorób układu sercowo-naczyniowego. Wraz ze wzrostem ich zastosowania szuka się leku idealnego dla konkretnego pacjenta. W toku powyższych poszukiwań stworzono beta-blokery wazodylatacyjne – karwedilol i nebiwolol. Pierwszy z nich, poprzez działanie zarówno na receptory α, jak i β, znacznie poprawił rokowanie pacjentów z ciężką (NYHA III i IV) niewydolnością serca (badanie COPERNICUS) oraz okazał się lekiem znacznie bezpieczniejszym dla pacjentów ze współistniejącą cukrzycą i chorobami układu sercowo-naczyniowego. Nebiwolol natomiast, dzięki wybiórczości receptorowej oraz oddziaływaniu na syntezę tlenku azotu, pozytywnie wpłynął na skuteczność leczenia niewydolności serca w populacji geriatrycznej (badanie SENIORS). Ponadto poprzez swoją szczególną kardioselektywność (ma ponad trzykrotnie wyższe powinowactwo do receptorów β1 niż bisoprolol) pozwolił na stosowanie beta-adrenolityków nawet u pacjentów z chorobami obturacyjnymi układu oddechowego. Z uwagi na dodatkowe właściwości beta-blokerów konieczne jest dobieranie preparatu dla konkretnego chorego i odchodzenie od efektu klasy.

 

 

For over 50 years, an increasingly higher rank of beta-blocker has been observed in the pharmacotherapy of the majority of cardiovascular diseases. As their use grows, the „ideal medicine” for the particular patient is being sought. In the course of this research, vasodilating beta-blockers – carvedilol and nebivololol – were created. The first one, by acting on both α and β receptors, significantly improved the prognosis of patients with severe (NYHA III and IV) heart failure (COPERNICUS study) and turned out to be a much safer drug for patients with coexisting diabetes and cardiovascular diseases. Nebivololol, on the other hand, thanks to receptor selectivity and influence on nitric oxide synthesis, increased the effectiveness of heart failure treatment in geriatric population (SENIORS study). Moreover, due to its special cardioselectivity (it has more than three times higher affinity for β1 receptors than bisoprolol), it allowed the use of beta-adrenolitics even in patients with obstructive respiratory diseases. Due to the additional properties of beta-blockers, it is necessary to select a particular drug for a specific patient, straying from the class effect.

Leki beta-adrenolityczne (β-adrenolityczne, zamiennie nazywane po prostu beta-adrenolitykami lub krócej – beta-blokerami) istnieją w medycynie od połowy XX w.
W 1964 r. sir James W. Black wynalazł pierwszy lek z tej grupy – nieselektywny receptorowo propranolol. Odkrycie to uznane zostało za przełomowe, a sam odkrywca otrzymał za nie Nagrodę Nobla w 1988 r. Propranolol natomiast dał początek rozrastającej się do dziś dużej, heterogennej rodzinie beta-adrenolityków. 

Wprowadzenie do praktyki klinicznej zupełnie nowej substancji zapoczątkowało intensywne badania mające na celu wynalezienie cząsteczek podobnych co do głównej zasady działania, ale dostosowanych do potrzeb konkretnych pacjentów. Poszukiwano związków bardziej selektywnych receptorowo, mających (lub nie) wewnętrzną aktywność sympatykomimetyczną, o innych właściwościach farmakokinetycznych i farmakodynamicznych, metabolizowanych różnymi drogami, aż w końcu dążono do uzyskania właściwości dodatkowych poza działaniem na receptory β1 i β2. W ten sposób powstały nowoczesne beta-adrenolityki hybrydowe, nazywane również wazodylatacyjnymi – karwedilol i nebiwolol.

POLECAMY


Właściwości receptorowe, farmakokinetyczne oraz farmakodynamiczne


Analizując parametry poszczególnych grup beta-blokerów, należy w pierwszej kolejności przyjrzeć się ich właściwościom receptorowym. Cała ta grupa leków działa przede wszystkim, blokując receptory β (występujące w trzech wariantach) odpowiedzialne za odbiór bodźców z części współczulnej układu autonomicznego. Sygnały te przekazywane są za pośrednictwem dwóch neurotransmiterów – adrenaliny oraz noradrenaliny. Zablokowanie receptorów β prowadzi w układzie krążenia 

 

Tab. 1. Działanie receptorowe i właściwości karwedilolu i nebiwololu

 

Tab. 2. Generacje i grupy beta-adrenolityków 

 

do zwolnienia czynności serca, wydłużenia fazy rozkurczu, zwolnienia przepływu impulsów w układzie bodźcoprzewodzącym, zmniejszenia siły skurczu mięśnia oraz zmniejszenia pobudliwości komórek mięśnia sercowego. Z uwagi na tematykę niniejszego opracowania nie można pominąć również receptorów α, które są dodatkowym punktem działania opisywanego karwedilolu. Aby lepiej zobrazować działanie receptorowe, ich właściwości zestawiono w tabeli 1 [1]. 

Na podstawie powinowactwa do poszczególnych receptorów (oraz obecności wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej) wyszczególniono generacje i grupy beta-adrenolityków (tab. 2) [2, 14].

Tytułowe nowoczesne beta-adrenolityki należą do opisanej wyżej grupy III i mają szczególne właściwości dodatkowe. 

Karwedilol [3, 4] jest niekardioselektywnym beta-blokerem, mającym dodatkową zdolność antagonizowania receptorów α1, co prowadzi do zmniejszenia oporu obwodowego. Nie wykazuje on aktywności sympatykomimetycznej, ma natomiast potencjał stabilizacji błon komórkowych. Ponadto wykazuje działanie przeciwutleniające, antyproliferacyjne oraz hamuje układ renina–angiotensyna–aldosteron. 

Chemicznie jest związkiem lipofilnym oraz mieszaniną racemiczną dwóch enencjomerów. Szybko wchłania się po podaniu doustnym, podlega mechanizmowi pierwszego przejścia, w osoczu transportowany jest z białkami. Metabolizowany jest głównie w wątrobie, a wydalany przede wszystkim z kałem. 

Nebiwolol [4, 5] natomiast jest beta-adrenolitykiem kardioselektywnym, z dodatkową zdolnością aktywacji syntazy tlenku azotu (NO). W tym mechanizmie, poprzez zwiększenie stężenia NO, prowadzi do wazodylatacji. 
Nie wykazuje on aktywności sympatykomimetycznej i nie ma zdolności stabilizacji błon komórkowych.

Jest związkiem lipofilnym i mieszaniną racemiczną dwóch enencjomerów. Szybko wchłania się po podaniu doustnym, natomiast – co ważne – metabolizm nebiwololu podlega genetycznemu polimorfizmowi procesów oksydacyjnych zależnych od CYP2D6 (biodostępność jest ośmiokrotnie niższa u osób z szybkim metabolizmem w stosunku do osób wolno metabolizujących). W osoczu transportowany jest z białkami, a wydalany w porównywalnym stopniu z moczem i z kałem. Opisane powyżej właściwości zestawiono w tabeli 3 [3–5].


Wskazania do stosowania karwedilolu i nebiwololu


Pisząc o wskazaniach (oraz ograniczeniach) do stosowania powyższych leków, nie sposób nie wspomnieć o sztandarowych dla nich badaniach. 

Pierwszym z nich jest badanie COPERNICUS [6], którego wyniki zostały opublikowane w 2001 r. Po badaniach MERIT-HF (z metoprololem) [7] oraz CIBIS II (z bispoprololem) [8] w badaniu COPERNICUS zdecydowano, aby włączyć do niego pacjentów z cięższą niewydolnością serca (NS) niż do wspomnianych wyżej badań (wówczas oceniani byli jedynie chorzy z łagodną do umiarkowanej NS). 
W protokole badania nie została ujęta klasa NYHA, natomiast post factum przypisano chorym klasy III i IV. Echokardiograficznie pacjenci musieli mieć niewydolność serca z upośledzoną funkcją skurczową i frakcją wyrzutową (EF) ≤ 25%. Wyłączano jedynie pacjentów z ciężkim zaawansowaniem objawów choroby, u których niemożliwa była kompensacja krążenia mimo stosowania optymalnego leczenia, w tym diuretycznego oraz inhibitorem konwertazy angiotensyny (angiotensin-converting enzyme inhibitors – ACEI).

Badanie było podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo. Zostało zakończone przed czasem zaplanowanym w protokole, z uwagi na bardzo znamienną (o 35%) redukcję śmiertelności w grupie leku (HR: 0,65; 95%CI: 0,52–0,81) i ryzyka zgonu lub hospitalizacji z dowolnej przyczyny (24%) (HR: 0,76; 95%CI: 0,67–0,87). Ponadto w grupie karwedilolu wystąpił mniejszy odsetek odstawień leku niż w grupie placebo, co sugerowało jego dobrą tolerancję przez pacjentów.
 

Tab. 3. Wybrane właściwości karwedilolu i nebiwololu

Właściwość Nebiwolol Karwedilol
Lipofilność/
/hydrofilność, skład preparatu
 • lipofilny
 • mieszanina racemiczna dwóch enancjomerów
 • podstawowa substancja pomocnicza – laktoza jednowodna
 • lipofilny
 • mieszanina racemiczna dwóch enancjomerów
 • podstawowa substancja pomocnicza – laktoza jednowodna
Działanie receptorowe
 • kardioselektywny (wybiórczy) antagonista receptorów beta-adrenergicznych
 • pozbawiony wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej – pozbawiony działania stabilizującego błonę komórkową (za to działanie odpowiada d-enancjomer)
 • niekardioselektywny (niewybiórczy) antagonista receptorów beta-adrenergicznych oraz wybiórczy antagonista receptorów α1-adrenergicznych 
 • pozbawiony wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej 
 • ma zdolność stabilizowania błon komórkowych (za to działanie odpowiada d-enancjomer)
Działanie dodatkowe
 • działanie rozszerzające naczynia krwionośne wynika z oddziaływania na szlak przemian metabolicznych L-argininy/tlenku azotu (za to działanie odpowiada l-enancjomer)
 • działanie rozszerzające naczynia krwionośne wynika z blokowania receptorów α1-adrenergicznych (za to działanie odpowiada l-enancjomer)
 • hamowanie aktywności układu renina–angiotensyna–aldosteron wynika z blokowania receptorów β-adrenergicznych → zmniejszenie aktywności reninowej osocza
 • działanie przeciwutleniające – wynika ze zdolności usuwania wolnych rodników tlenowych 
 • dodatkowo wykazuje działanie antyproliferacyjne
Wchłanianie
 • oba enancjomery są szybko wchłaniane po podaniu doustnym
 • pokarm nie ma wpływu na wchłanianie – lek może być przyjmowany z posiłkami lub niezależnie od posiłku
 • oba enancjomery są szybko wchłaniane po podaniu doustnym
 • pokarm nie wpływa na wchłanianie, choć wydłuża czas osiągnięcia maksymalnego stężenia w osoczu
Metabolizm
 • jest w dużym stopniu metabolizowany, częściowo do czynnych metabolitów
 • metabolizm podlega genetycznemu polimorfizmowi procesów oksydacyjnych zależnych od CYP2D6
 • biodostępność po podaniu doustnym wynosi: ok. 12% u osób z szybkim metabolizmem – jest niemal całkowita u osób z wolnym metabolizmem
 • istnieje zależność liniowa pomiędzy dawką a stężeniem w osoczu w zakresie 1–30 mg
 • wiek nie ma wpływu na farmakokinetykę leku
 • jest w dużym stopniu metabolizowany, częściowo do czynnych metabolitów
 • stwierdzono, że polimorfizm genetyczny CYP2D6 może mieć ograniczone znaczenie kliniczne
 • efekt pierwszego przejścia po podaniu doustnym wynosi w przybliżeniu 60–75%
 • ulega metabolizmowi w wątrobie 
 • biodostępność po podaniu doustnym wynosi ok. 25%
 • istnieje zależność liniowa pomiędzy dawką a stężeniem w osoczu
Dystrybucja
 • oba enancjomery w osoczu są głównie związane z albuminami
 • objętość dystrybucji wynosi od 10,1 do 39,4 l/kg m.c.
 • oba enancjomery w osoczu są głównie związane z albuminami
 • objętość dystrybucji wynosi 2 l/kg m.c. i jest większa u pacjentów z niewydolnością wątroby
Wydalanie
 • w ciągu tygodnia od podania preparatu: – 38% dawki ulega wydaleniu z moczem – 48% dawki ulega wydaleniu z kałem
 • metabolity są usuwane głównie z żółcią i wydalane drogą przewodu pokarmowego
 • znacznie mniejsza część usuwana jest poprzez nerki

 

Tab. 4. Działania niepożądane nebiwololu i karwedilolu

Częstość występowania Nebiwolol Karwedilol
Bardzo często
(≥ 1/10)
 
 • niewydolność serca
 • niedociśnienie
 • astenia (uczucie zmęczenia)
 • zawroty głowy, bóle głowy
Często
(≥ 1/100 do < 1/10)
 • bóle głowy, zawroty głowy, parestezje
 • duszność
 • zaparcia, nudności, biegunka
 • zmęczenie, obrzęk
 • niedokrwistość
 • bradykardia
 • hiperwolemia
 • przeciążenie płynami 
 • zaburzenia widzenia 
 • zmniejszenie wydzielania łez (zespół suchego oka) 
 • podrażnienie oczu 
 • ból brzucha
 • nudności, biegunka, wymioty, niestrawność
 • zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, zakażenie górnych dróg oddechowych
 • zwiększenie masy ciała 
 • hipercholesterolemia 
 • pogorszenie kontroli stężenia glukozy we krwi (hiperglikemia, hipoglikemia) u pacjentów z wcześniej istniejącą cukrzycą 
 • ból kończyn
 • omdlenie i stany przedomdleniowe 
 • depresja, obniżenie nastroju 
 • niewydolność nerek i zaburzenia czynności nerek u pacjentów z rozsianymi zmianami naczyniowymi i (lub) współistniejącym pogorszeniem czynności nerek 
 • zaburzenia oddawania moczu
 • zakażenie dróg moczowych 
 • duszność 
 • obrzęk płuc 
 • astma u predysponowanych pacjentów 
 • niedociśnienie ortostatyczne 
 • zaburzenia krążenia obwodowego (ziębnięcie kończyn, choroba naczyń obwodowych, nasilenie chromania przestankowego, objaw Raynauda) 
 • NT
Niezbyt często
(≥ 1/1 000 do < 1/100)
 • koszmary senne, depresja
 • zaburzenia widzenia
 • bradykardia
 • niewydolność serca
 • spowolnienie przewodzenia przedsionkowo-komorowego/blok przedsionkowo-komorowy 
 • niedociśnienie tętnicze
 • chromanie przestankowe (lub jego nasilenie)
 • skurcz oskrzeli
 • niestrawność, wzdęcia, wymioty
 • świąd, wysypka rumieniowa
 • impotencja
 • blok przedsionkowo-komorowy
 • dławica piersiowa
 • zaparcia
 • parestezje
 • zaburzenia snu
 • zaburzenia erekcji
 • reakcje skórne (np. wysypka alergiczna, zapalenie skóry, pokrzywka, świąd, zmiany skórne przypominające łuszczycę i liszaj płaski)
Rzadko
(≥ 1/10 000 do < 1/1 000)
 
 • małopłytkowość 
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • przekrwienie błony śluzowej nosa 

 

Częstość występowania Nebiwolol Karwedilol
Bardzo rzadko
(< 1/10 000)
 • omdlenie/omdlenia
 • nasilenie łuszczycy
 • leukopenia
 • zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej, aminotransferazy asparaginianowej oraz gamma-glutamylotransferazy
 • nadwrażliwość (reakcje alergiczne)
Nieznana
(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)
 • obrzęk naczynioruchowy, nadwrażliwość
 • pokrzywka
 

 

Mimo pozytywnego wydźwięku badania COPERNICUS, zarzutem do niego była mała reprezentacja pacjentów rasy czarnej w badaniu (dominowali pacjenci rasy białej, pochodzący z Europy). Tę nieliczną grupę konfrontowano z wynikami badania BEST [9] prowadzonego w USA (karwdilol vs bucindolol), w którym reprezentacja rasy czarnej była znacznie liczniejsza. Wyniki sugerują, że pacjenci rasy czarnej odnoszą znacznie mniejsze korzyści ze stosowania beta-blokerów niż przedstawiciele rasy kaukaskiej, niezależnie od preparatu.

Badaniem, które należy przytoczyć w kontekście nebiwololu, jest z kolei SENIORS. To badanie w przeciwieństwie do poprzednich skupiło się na geriatrycznej populacji pacjentów z niewydolnością serca – w przeprowadzonych dotychczas próbach analiza dotyczyła młodszych chorych. Do badania SENIORS włączano pacjentów powyżej 
70. roku życia, na podstawie hospitalizacji spowodowanej niewydolnością serca w ciągu ostatnich 12 miesięcy albo EF ≤ 35%. Badanie było, jak powyższe, podwójnie zaślepione oraz kontrolowane placebo. W grupie nebiwololu stwierdzono mniejszą częstość zgonu z jakiejkolwiek przyczyny lub hospitalizacji z przyczyn sercowo-naczyniowych (HR: 0,86, 95% CI: 0,74–0,99) oraz mniejszą częstość zgonu lub hospitalizacji z przyczyn sercowo-naczyniowych (HR: 0,84, 95% CI: 0,72–0,98).

W analizie powyższych wyników, w kontekście aktualnych wytycznych leczenia niewydolności serca [11], jest jednoznacznie napisane, że leki beta-adrenolityczne zmniejszają śmiertelność i chorobowość u objawowych pacjentów z obniżoną funkcją skurczową lewej komory (heart failure with reduced ejection fraction – HFrEF) niezależnie od leczenia ACE-I i lekami moczopędnymi. Podkreślono również zasadność równoczesnego włączania beta-blokera z inhibitorem konwertazy angiotensyny zaraz po rozpoznaniu HFrEF z uwagi na poprawę rokowania. Należy jednak pamiętać, że terapię za pomocą beta-adrenolityków należy rozpoczynać u stabilnych pacjentów, przy zastosowaniu małych dawek i stopniowo zwiększać je do dawek maksymalnie tolerowanych. Ponadto leki beta-adrenolityczne są zalecane u pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego oraz z bezobjawową dysfunkcją skurczową lewej komory w celu zmniejszenia ryzyka zgonu.

We wspomnianych wytycznych wyróżniono w obrębie grupy beta-adrenolityków cztery substancje preferowane: bisoprolol, karwedilol, nebiwolol oraz bursztynian metoprololu. Jest to jedna z pierwszych sytuacji, gdy w wytycznych pojawia się wyszczególnienie preparatów w obrębie grupy beta-adrenolityków – sugeruje to czytelnikowi niehomogenne działanie poszczególnych substancji i odejście od efektu klasy.

Kolejnym wskazaniem do leczenia lekami z grupy beta-adrenolityków – po niewydolności serca – jest stabilna choroba wieńcowa. U pacjentów po zawale serca beta-blokery zmniejszyły ryzyko zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych i zawału serca o 30%. Wydaje się, że leki te mogą również działać ochronnie (w kontekście oceny długotrwałego rokowania) u osób ze stabilną chorobą wieńcową, ale nie ma potwierdzających tę teorię dowodów z prób klinicznych kontrolowanych placebo. Nie ulega jednak wątpliwości, że beta-adrenolityki zaleca się jako leki pierwszego rzutu (i/l...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Choroby Cywilizacyjne w Praktyce Lekarskiej – Kardiologia i diabetologia"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • Zniżki w konferencjach organizowanych przez redakcję
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy