Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kardiologia

2 czerwca 2022

NR 30 (Czerwiec 2022)

Miejsce fenofibratu w terapii hipolipemizującej u pacjentów z cukrzycą

0 433

The place of fenofibrate in lipid-lowering therapy in diabetic patients

Globalna epidemia nadwagi i otyłości prowadzi do licznych konsekwencji zdrowotnych. Na ich czele wymienić trzeba coraz częściej obserwowane zaburzenia gospodarki węglowodanowej oraz lipidowej. Zarówno hipercholesterolemia, jak i cukrzyca wymagają skutecznego leczenia, które zmniejszy ryzyko powikłań tych chorób w postaci makro-, jak i mikroangiopatii. Podstawową grupą leków hipolipemizujących są bez wątpienia statyny, które jednak w niektórych sytuacjach nie są wystarczające i wymagają dołączenia leków o innym mechanizmie działania. Jedną z dodatkowych grup leków są fibraty, w tym należący do nich tytułowy fenofibrat. Ten ostatni w wyselekcjonowanej grupie chorych przynosi profity poprzez korzystne działanie w dyslipidemii aterogennej, jak również w hiperurykemii oraz u osób z insulinoopornością wtórną do nadwagi i otyłości.

POLECAMY

The global epidemic of overweight and obesity leads to numerous health consequences. At the forefront of these are the increasingly observed disorders of carbohydrate and lipid metabolism. Both hypercholesterolemia and diabetes require eff ective treatment that reduces the risk of complications of these diseases in the form of macro- and microangiopathy. The basic group of hypolipemic drugs are obviously statins, which in some situations are not suffi cient and require the addition of drugs with a diff erent mechanism of action. One of the additional groups of drugs are fi brates, including the above-mentioned fenofi brate. In a selected group of patients, the fenofi brate is benefi cial for atherogenic dyslipidaemia, hyperuricaemia and insulin resistance secondary to overweight and obesit

SŁOWA KLUCZOWE: Keywords:
 • cukrzyca
 • hiperlipidemia
 • hipertriglicerydemia
 • leczenie hipolipemizujące
 • fibraty
 • fenofibrat
 • diabetes
 • hyperlipidemia
 • hypertriglyceridemia
 • lipid-lowering therapy
 • fibrates
 • fenofibrate


Wciągu ostatniego półwiecza odsetek osób z nadwagą i otyłością wzrósł trzykrotnie! Dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, World Health Organization) podają, że w 2016 roku wskaźnik masy ciała (BMI, Body Mass Index) wynoszący > 25 kg/m2 będący punktem odcięcia dla rozpoznania nadwagi) osiągnęło już ponad 1,9 miliarda osób dorosłych, a 650 milionów spośród nich było otyłych (BMI > 30 kg/m2). Odsetkowo nadwaga dotyczyła więc aż 39%, a otyłość 13% osób dorosłych. Suma wyżej wymienionych wartości nie pozostawia złudzeń – osiągnęliśmy etap, w którym liczba osób dorosłych z nadmierną masa ciała przekroczyła łączną liczbę osób o prawidłowej masie ciała oraz osób z niedowagą. Podobny trend wzrostowy zaobserwować można w populacji dzieci i młodzieży. Z początkiem lat 20. XXI wieku liczba dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością zbliżyła się do 400 milionów, z czego aż 1/10 dotyczyła dzieci poniżej 5. roku życia!

Podstawową przyczyną rozwoju nadwagi i otyłości jest brak równowagi pomiędzy ilością energii pozyskiwanej z przyjmowanych pokarmów a jej wydatkowaniem. Zwiększona podaż kalorii spowodowana jest przede wszystkim brakiem edukacji żywieniowej, która prowadzi do spożywania „gęstych kalorycznie” (duża liczba kalorii w małej objętości pokarmu) i wysokoprzetworzonych produktów spożywczych. Ta zwiększona podaż kalorii przestała być równocześnie kompensowana poprzez codzienną aktywność fizyczną, która z roku na rok jest coraz mniejsza na skutek rozwoju i zwiększenia dostępności środków transportu, postępu urbanizacji oraz zmian charakteru pracy zawodowej w dużych aglomeracjach miejskich. Co ciekawe, to właśnie ograniczenie NEAT (Non-Exercise Activity Thermogenesis, termogeneza niezwiązana z treningiem), a nie brak intensywnych ćwiczeń fizycznych, w istotny sposób wpłynęło na zmniejszenie dobowego wydatku energetycznego w populacji. Do NEAT zaliczyć należy każdą aktywność, która nie jest „celowym treningiem”, czyli sprzątanie, chodzenie podczas rozmowy przez telefon, ale również spacer z pracy do domu czy wybór schodów zamiast windy [1]. 

Opisana powyżej populacyjna tenden...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Choroby Cywilizacyjne w Praktyce Lekarskiej – Kardiologia i diabetologia"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • Zniżki w konferencjach organizowanych przez redakcję
 • ...i wiele więcej!

Przypisy