Zaburzenia rytmu serca – migotanie przedsionków

Cardiac arrhythmias – atrial fibrillation

Kardiologia

Migotanie przedsionków należy do najczęściej spotykanych zaburzeń rytmu u pacjentów zarówno w gabinetach kardiologicznych, jak i u lekarzy innych specjalności. Mnogość stosowanych leków oraz strategii postępowania może stanowić wyzwanie, a wybór optymalnej terapii pozwala zminimalizować ryzyko groźnych powikłań sercowo-naczyniowych. W niniejszym artykule w sposób syntetyczny przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące arytmii oraz wskazano na kluczowe elementy terapii w oparciu o najnowsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2020 roku. Podkreślono rolę schematów postępowania systematyzujących najistotniejsze kroki w ocenie ryzyka udaru, nasilenia objawów, obciążenia dla pacjenta oraz podłoża arytmii. Wskazano na główne kierunki leczenia z uwzględnieniem zmniejszania ryzyka zdarzeń niedokrwiennych przy jednoczesnej optymalizacji ryzyka zdarzeń krwotocznych. Uwydatniono konieczność przyjęcia odpowiedniej strategii dotyczącej utrzymania rytmu zatokowego bądź też kontroli częstości rytmu serca w zależności od ryzyka nawrotu arytmii. Ponadto w sposób szczególny podkreślono znaczenie towarzyszących czynników ryzyka oraz chorób współistniejących jako elementów niezbędnych do najlepszej, całościowej opieki nad chorym. Całość postępowania przedstawiono na realnych przykładach celem wypracowania i implementacji odpowiednich mechanizmów w codziennej praktyce lekarskiej.

Etiologia i epidemiologia migotania przedsionków

Migotanie przedsionków to jedno z najczęściej spotykanych zaburzeń rytmu serca wśród dorosłych na świecie. Szacuje się, że średnia częstość występowania migotania przedsionków wynosi 2–4%, liczba ta stale rośnie z powodu zwiększonego poszukiwania nierozpoznanego dotychczas migotania przedsionków oraz wydłużonej długości życia populacji [1, 16]. Ryzyko wystąpienia AF (atrial fibrillation) zależy od: wieku (u osób > 55 lat ryzyko wystąpienia arytmii wynosi średnio 37%), czynników genetycznych, płci (częściej u mężczyzn), rasy (częściej w grupach osób rasy białej) i chorób towarzyszących (m.in. nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, otyłość, obturacyjny bezdech senny, choroba wieńcowa, niewydolność serca, przewlekła choroba nerek) [1, 9].
W świetle obowiązujących wytycznych ESC (2020) badanie przesiewowe w kierunku rozpoznawania migotania przedsionków zaleca się u wszystkich pacjentów w wieku ≥ 65 lat, które polega na ocenie tętna lub rejestracji EKG podczas wykonywania innych badań. U pacjentów z dużym ryzykiem udaru mózgu i w wieku ≥ 75 lat należy rozważyć regularną ocenę EKG [1, 5].
Mechanizmem powstawania migotania przedsionków jest tworzenie się chaotycznych fal pobudzenia w obrębie mięśnia przedsionków, które skutkuje ich nieskoordynowanym skurczem [2, 4].

POLECAMY

Diagnostyka migotania przedsionków

Podstawowym narzędziem diagnostycznym służącym rozpoznawaniu migotania przedsionków jest standardowy 12-odprowadzeniowy zapis EKG (lub zapis EKG z pojedynczego odprowadzenia), w którym rejestrujemy: 

 • brak powtarzających się załamków P, 
 • niemiarowe, różnokształtne fale f o częstości 350–600/min, 
 • nieregularne odstępy R-R (przy braku zaburzeń przewodnictwa przedsionkowo-komorowego), a całkowity czas trwania arytmii wynosi co najmniej 30 s.

Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (2020) dotyczącymi diagnostyki i leczenia pacjentów z migotaniem przedsionków obowiązuje nas nowy podział migotania przedsionków w zależności od metody rejestracji arytmii oraz jej objawowości (Tabela 1) [1, 8].
 

Tabela 1. Definicje migotania przedsionków [1]
Kliniczne AF AHRE  Subkliniczne AF
Objawowy lub bezobjawowy epizod AF zarejestrowany w EKG, o czasie trwania ≥ 30 s Epizod szybkich rytmów przedsionkowych (najczęściej ≥ 175/min), o czasie trwania 
≥ 5 minut, zarejestrowany przez elektroniczne wszczepialne urządzenie kardiologiczne 
z elektrodą przedsionkową 
(stymulator serca/defibrylator) 
i potwierdzone przez lekarza
 • AHRE (potwierdzone jako epizody AF, AFl, AT)
  lub
 • AF wykryte za pomocą wszczepialnych rejestratorów arytmii (ICM)/noszonych urządzeń monitorujących i potwierdzonych przez lekarza. Czas trwania arytmii wynosi od 10–20 s do > 24 w zależności od użytej metody rejestracji

AF (atrial fibrillation) – migotanie przedsionków, AFL (atrial flutter) – trzepotanie przedsionków AHRE (atrial high-rate episode) – epizod szybkich rytmów przedsionkowych, ICM – wszczepialny monitor serca, EKG – elektrokardiogram, AT (atrial tachykardia) –częstoskurcz przedsionkowy

Obraz kliniczny i następstwa migotania przedsionków

Do najczęstszych objawów podmiotowych migotania przedsionków należą kołatanie serca, duszność, męczliwość...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Choroby Cywilizacyjne w Praktyce Lekarskiej – Kardiologia i diabetologia"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • Zniżki w konferencjach organizowanych przez redakcję
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI