Profilaktyka niewydolności serca u chorych na cukrzycę typu 2 w zaleceniach polskich i światowych towarzystw naukowych

Prevention of heart failure in patients with type 2 diabetes in the recommendations of polish and global scientific societies

Diabetologia

Występowanie cukrzycy typu 2 często prowadzi do rozwoju późnych powikłań dotyczących zarówno małych, jak i dużych naczyń krwionośnych. Powikłania makronaczyniowe cukrzycy to powikłania sercowo-naczyniowe. Wielu chorych cierpiących na cukrzycę typu 2 na skutek rozwoju powikłań makronaczyniowych rozwija niewydolność serca. Aż 40% chorych hospitalizowanych z powodu niewydolności serca to chorzy na cukrzycę. Około 20% chorych w wieku powyżej 70 lat cierpiących z powodu niewydolności serca to chorzy na cukrzycę. Widać jasno, że sama obecność cukrzycy kilkukrotnie zwiększa ryzyko rozwoju niewydolności serca. Zgodnie z wynikami badania UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study), poprawie wyrównania metabolicznego cukrzycy nie towarzyszy zmniejszenie ryzyka rozwoju powikłań sercowo-naczyniowych, w tym niewydolności serca. W przedstawionym artykule przeanalizowano wyniki najnowszych badań dotyczących leczenia cukrzycy nowymi lekami – agonistami GLP-1 i blokerami SGLT-2. Wykazano, że tylko leki z tych dwóch grup prowadzą do zmniejszenia ryzyka rozwoju powikłań sercowo-naczyniowych, w tym niewydolności serca. Na tej podstawie zarówno American Diabetes Association (ADA) i European Association for the Study of Diabetes (EASD), jak i Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (PTD) sugerują, że dla zmniejszenia ryzyka sercowo-naczyniowego i ryzyka rozwoju niewydolności serca należy stosować inhibitory SGLT-2 lub agonistów GLP-1 po metforminie u chorych na cukrzycę typu 2 z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym.

 

The occurrence of type 2 diabetes often leads to the development of late complications affecting both small and large blood vessels. Macrovascular complications of diabetes are simply cardiovascular complications. Many patients with type 2 diabetes develop cardiac failure as a result of developing macrovascular complications. As many as 40% of patients hospitalized for heart failure are diabetic. 20% of patients over 70 years of age suffering from heart failure are diabetic. It is clear that the very presence of diabetes increases the risk of developing heart failure several times. According to the results of the UKPDS study, the improvement in metabolic control of diabetes is not accompanied by a reduction in the risk of developing cardiovascular complications including heart failure. The paper presents the results of the latest research on diabetes treatment with new drugs: GLP-1 agonists and SGLT-2 blockers. It has been shown that only drugs from these two groups lead to a reduction in the risk of developing cardiovascular complications including heart failure. On this basis, ADA / EASD and PTD suggest that inhibitors should be used to reduce cardiovascular risk and risk of developing heart failure. SGLT-2 or GLP-1 agonists after metformin in patients with type 2 diabetes mellitus at high cardiovascular risk.

Niewydolność serca to stan, w którym nieprawidłowa struktura lub funkcjonowanie serca upośledza zdolność do zapewnienia wystarczającego przepływu krwi zgodnie z zapotrzebowaniem organizmu. Nie należy mylić niewydolności serca z niewydolnością krążenia. Do częstych przyczyn niewydolności serca należą: zawał serca, nadciśnienie, choroba niedokrwienna serca, choroby zastawkowe i kardiomiopatie. Niewydolność serca występująca po raz pierwszy jest określana, niezależnie od dynamiki zmian, jako świeża. Wśród chorób sprzyjających rozwojowi niewydolności serca na pierwszym miejscu należy wymienić cukrzycę.

Występowanie cukrzycy typu 2 prowadzi często do rozwoju późnych powikłań dotyczących zarówno małych (powikłania mikronaczyniowe), jak i dużych naczyń krwionośnych (powikłania makronaczyniowe). Powikłania makronaczyniowe cukrzycy to powikłania sercowo-naczyniowe (miażdżyca naczyń obwodowych, udar mózgu, choroba niedokrwienna serca, w tym zawał serca i niewydolność serca). Wielu chorych cierpiących na cukrzycę typu 2 na skutek rozwoju powikłań makronaczyniowych rozwija niewydolność serca. Aż 40% chorych hospitalizowanych z powodu niewydolności serca to chorzy na cukrzycę. Około 20% chorych w wieku powyżej 70 lat cierpiących z powodu niewydolności serca to chorzy na cukrzycę. Widać więc jasno, że sama obecność cukrzycy kilkukrotnie zwiększa ryzyko rozwoju niewydolności serca. 

Badanie UKPDS wykazało, że ścisła kontrola glikemii znacznie zmniejsza ryzyko rozwoju powikłań mikronaczyniowych, ale nie makronaczyniowych [1]. Dziesięcioletni okres obserwacji po badaniu u pacjentów z UKPDS wykazał 15-procentowe zmniejszenie ryzyka zawału mięśnia sercowego w grupie intensywnej terapii, pomimo utraty różnic w glikemii po pierwszym roku zakończenia badania UKPDS [2]. Ta ciągła korzyść jest obecnie powszechnie znana jako „efekt spuścizny” wczesnej ścisłej kontroli glikemii. Co ciekawe, w tym samym czasie badanie ACCORD (Action to Control Cardiovascular Risk In Diabetes) wykazało niewyjaśniony wzrost śmiertelności z intensywną kontrolą glikemii u starszych chorych z długo trwającą cukrzycą typu 2 bez znaczącego zmniejszenia głównych zdarzeń sercowo-naczyniowych [3]. Brak rozstrzygającego korzystnego wpływu ścisłej kontroli glikemii na wyniki makronaczyniowe jest bardzo frustrujący dla klinicystów zaangażowanych w opiekę nad chorymi na cukrzycę. 

Cukrzyca jest predyktorem zachorowalności oraz umieralności osób z niewydolnością serca. Obecność cukrzycy wiąże się z gorszym rokowaniem u osób cierpiących z powodu niewydolności serca. Rozwijająca się niewydolność serca u chorych na cukrzycę jest często wtórna do kardiomiopatii niedokrwiennej i nadciśnienia.  Ponadto kardiomiopatia cukrzycowa staje się rozpoznawalną przyczyną niewydolności serca [4]. Dane obserwacyjne sugerują, że hiperglikemia wiąże się z podwyższonym ryzykiem rozwoju niewydolności serca. Dane takie mogą zatem wskazywać, że poprawa kontroli glikemii odgrywa ważną rolę w zapobieganiu kardiomiopatii cukrzycowej [4]. Współczynnik ryzyka rozwoju niewydolności serca jest 2–5 razy wyższy u chorych na cukrzycę niż u osób bez cukrzycy [4]. W ostatnim przeprowadzonym badaniu z wykorzystaniem elektronicznej dokumentacji medycznej wykazano, że osoby z cukrzycą o dłuższym czasie trwania (> 6 lat), zaawansowanym wiekiem, chorobą nerek, słabą kontrolą glikemii, chorobą niedokrwienną serca, otyłością i podwyższonym rozkurczowym ciśnieniem krwi są pacjentami o najwyższym stopniu ryzyka rozwoju niewydolności serca [4]. Zaburzenia czynności rozkurczowej lewej komory u bezobjawowych osób z prawidłowym ciśnieniem tętniczym krwi i cukrzycą mogą występować nawet w 75% osób [4]. Cukrzyca wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych i hospitalizacji z powodu niewydolności serca. Osoby z niewydolnością serca i cukrzycą mają cięższe objawy klasyfikacji New York Heart Association (NYHA) w porównaniu z osobami bez cukrzycy z podobną frakcją wyrzutową lewej komory [4]. Zmieniające się leki i dane dotyczące środków zmniejszających stężenie glukozy mogą sprawić, że decyzja o schemacie leczenia będzie coraz bardziej złożona. 

POLECAMY


Cel pracy 


Ze względu na sprzeczne wyniki i niepewność co do korzystnego wpływu terapii zmniejszających stężenie glukozy na główne zdarzenia sercowo-naczyniowe nasuwa się pytanie, w jaki sposób farmakoterapie obniżające poziom glukozy wpływają na ryzyko dużych zdarzeń sercowo-naczyniowych i rozwoju niewydolności serca....

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Choroby Cywilizacyjne w Praktyce Lekarskiej – Kardiologia i diabetologia"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Zniżki w konferencjach organizowanych przez redakcję
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI