Dołącz do czytelników
Brak wyników

Diabetologia

4 czerwca 2019

NR 18 (Maj 2019)

Niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową u pacjentów z cukrzycą typu 2 – etiologia, patogeneza, klinika oraz nowe możliwości terapeutyczne – stosowanie dapagliflozyny
Heart failure with preserved ejection fraction in T2D patieents – etiology, pathogenesis, clinic and new therapeutic options – dapagliflozin role

0 5195

Niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową (heart failure with preserved ejection fraction – HFpEF) stanowi połowę zdiagnozowanych przypadków niewydolności serca (heart failure – HF) i ma podobne rokowanie w porównaniu z niewydolnością serca ze zmniejszoną frakcją wyrzutową (heart failure with reduced ejection fraction – HFrEF). Rozbieżności dotyczą wiedzy i podejścia do leczenia. Niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową rozpoznaje się za pomocą następujących kryteriów: objawy kliniczne, zachowana frakcja wyrzutowa (większa niż 50%) oraz oznaki nieprawidłowego wypełnienia lewej komory lub rozkurczowej rozciągliwości lub sztywności lewej komory. Analizy przeprowadzone w celu zbadania skuteczności blokerów receptora angiotensyny (angiotensin receptor blockers – ARB), diuretyków tiazydowych i inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę (angiotensin converting enzyme inhibitors – ACEI) w leczeniu HFpEF wykazały umiarkowaną skuteczność, ale bez wyraźnych korzyści. Jak dowiedziono w badaniu DECLARE-TIMI, dapagliflozyna powoduje znaczące – aż o 17% – zmniejszenie ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych lub niewydolności sercowej u chorych na cukrzycę typu 2.

 

Heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF) makes up half of diagnosed heart failure (HF) cases and has similar outcomes compared to heart failure with reduced ejection fraction (HFrEF) but a discrepancy in knowledge and approach to treatment. HFpEF is diagnosed using the following criteria: symptoms, preserved ejection fraction (greater than 50%), and evidence of abnormal left ventricular filling or relaxation, or diastolic distensibility or stiffness. Studies conducted to examine the efficacy of angiotensin receptor blockers (ARB), thiazide diuretics, and angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEI) in the treatment of HFpEF, showed moderate efficacy but no clear benefit. As demonstrated in the DECLARE-TIMI study, dapagliflozin causes a significant reduction in the risk of cardiovascular death by 17% or heart failure in patients with type 2 diabetes.

Wklasycznej postaci niewydolności serca kurczliwość lewej komory jest znamiennie zmniejszona. Towarzyszy temu rozszerzenie światła lewej komory oraz zmniejszenie frakcji wyrzutowej [1]. Ten typ niewydolności serca jest określany jako „niewydolność serca ze zmniejszoną frakcją wyrzutową” (HFrEF) [1]. Ten stan chorobowy serca powstaje na skutek przebudowy lewej komory, z martwicą, ze zwłóknieniem i z dysfunkcją wielu komórek mięśnia sercowego [2]. Przebudowa miocytów jest spowodowana przewlekłą aktywacją układu współczulnego i aktywacją układu renina–angiotensyna–aldosteron (RAAS). Blokada neurohumoralna poprawia rokowanie i jest skutecznym sposobem leczenia tych chorych [2]. 
Jednak w szeregu badań epidemiologicznych prowadzonych od wielu lat wykazano, że ok. 50% pacjentów z niewydolnością serca ma normalną frakcję wyrzutową [3, 4]. Jest to klasyfikowane jako „niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową”, wcześniej nazywane „rozkurczową niewydolnością serca” [1]. Kryteria dokonywania tej diagnozy były wielokrotnie korygowane. W tabeli 1 przedstawiono kryteria rozpoznawania niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową zgodne z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2016 r. [1].

POLECAMY

 

Tab. 1. Kryteria rozpoznawania niewydolności serca
z zachowaną frakcją wyrzutową zgodne z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2016 r. 

Objawy niewydolności serca (kaszel, zwykle suchy), 
czasem odkrztuszanie plwociny o różowawym kolorze, w badaniu lekarskim osłuchowo nad polami płucnymi: trzeszczenia, rzężenia, mogą być obecne furczenia, świsty. Objawami niewydolności serca są także m.in.: spadek wydolności wysiłkowej, chłodna i blada skóra kończyn, nadmierne pocenie się, splątanie (nieprawidłowy 
mózgowy przepływ krwi).
Zachowana frakcja wyrzutowa lewej komory do wartości ponad 50%.
Zwiększone stężenie peptydów natriuretycznych.
Obiektywne objawy czynnościowych/strukturalnych przyczyn niewydolności serca, takie jak dysfunkcja rozkurczowa lub przerost lewej komory.

 

Niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową jest stanem heterogenicznym. W porównaniu z pacjentami z HFrEF, ci pacjenci są starsi, częściej są to kobiety, zazwyczaj z dużą liczbą chorób współistniejących, ale rzadziej z objawową chorobą wieńcową serca [4]. Zatem HFpEF obejmuje wiele podgrup etiologicznych i powinna być postrzegana jako zespół kliniczny, ale o wspólnych cechach patofizjologicznych. Częstość występowania choroby rośnie wraz ze starzeniem się populacji. Śmiertelność jest nieznacznie niższa niż u pacjentów z HFrEF [3, 4], 
ale w dużych badaniach z randomizacją beta-blokery, inhibitory RAAS i inne strategie terapeutyczne miały minimalny lub żaden wpływ na rokowanie [5]. W konsekwencji, oprócz leczenia objawowego diuretykami, obecnie nie ma leczenia farmakologicznego z udokumentowaną skutecznością u tych pacjentów [1]. Różnice w epidemiologii i odpowiedzi na leczenie wskazuj...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Choroby Cywilizacyjne w Praktyce Lekarskiej – Kardiologia i diabetologia"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Zniżki w konferencjach organizowanych przez redakcję
  • ...i wiele więcej!

Przypisy