Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kardiologia

5 marca 2019

NR 17 (Luty 2019)

Karwedilol w leczeniu i profilaktyce niewydolności serca u chorych leczonych onkologicznie

0 65

Szybki rozwój terapii antynowotworowych, wprowadzenie leków, cząsteczek czy wreszcie całkowicie nowych koncepcji terapeutycznych sprawia, że coraz częściej można się spotykać z problemem trudnych do przewidzenia powikłań. Kardiologiczne powikłania leczenia onkologicznego, z uwagi na potencjalnie śmiertelny charakter, pozostają w centrum zainteresowania klinicystów. Kardiotoksyczność definiowana jest jako zmniejszenie frakcji wyrzutowej lewej komory (left ventricular ejection fraction – LVEF) o ponad 10 punktów procentowych, do wartości mniejszej niż dolna granica normy. Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (European Society of Cardiology – ESC) zaleca zastosowanie inhibitora konwertery angiotensyny (angiotensin-converting enzyme – ACE) [lub ARB (angiotensin receptor blockers)] w połączeniu z beta-adrenolitykiem w celu zapobiegania dalszej dysfunkcji serca lub rozwojowi niewydolności, chyba że takie leczenie jest przeciwwskazane. Dostępne w piśmiennictwie badania sugerują potencjalnie korzystny efekt karwedilolu w profilaktyce toksyczności związanej z zastosowaniem antracyklin. W przypadku rozwoju dysfunkcji skurczowej lewej komory terapia łączona z ACEI (angiotensin converting enzyme inhibitors) lub ARB może wiązać się z poprawą w zakresie LVEF. Zalecenia ESC jednoznacznie nakazują optymalizację w zakresie modyfikowalnych czynników ryzyka, jednak wytyczne dotyczące profilaktycznej farmakoterapii wymagają dalszych badań i obserwacji.

Szybki rozwój terapii antynowotworowych, wprowadzenie leków, cząsteczek czy wreszcie całkowicie nowych koncepcji terapeutycznych sprawia, że coraz częściej można się spotykać z problemem trudnych do przewidzenia powikłań. Agresywna terapia onkologiczna ukierunkowana na zwalczanie nowotworu swoim zasięgiem obejmuje wszystkie komórki i narządy. Układ endokrynny, trawienny, nerwowy czy sercowo-naczyniowy są szczególnie narażone na uszkodzenie.
Kardiologiczne powikłania leczenia onkologicznego, z uwagi na potencjalnie śmiertelny charakter, pozostają w centrum zainteresowania klinicystów. Uszkodzenie struktur układu krążenia obejmuje [1]:

 • dysfunkcję mięśnia sercowego i niewydolność serca,
 • chorobę wieńcową,
 • wady zastawkowe,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • powikłania zakrzepowo-zatorowe,
 • uszkodzenie naczyń obwodowych i udar mózgu,
 • nadciśnienie płucne,
 • choroby osierdzia.

Kardiotoksyczność

Stanowisko ekspertów dotyczące monitorowania leczenia przeciwnowotworowego za pomocą technik obrazowych opublikowane w 2014 r. definiuje dysfunkcję serca wywołaną leczeniem onkologicznym jako spadek LVEF o > 10% do wartości < 53% [2].
Zmianom tym nie muszą towarzyszyć objawy niewydolności serca. Eksperci podkreślają, że badanie echokardiograficzne powinno obejmować dodatkowe parametry funkcji lewej komory, takie jak: analizę odkształcenia (strein), prędkości miokardialne czy MAPSE (mitral annular plane systolic excursion). Ponadto dysfunkcję skurczową podzielono na dwa typy, w zależności od mechanizmów powstania oraz odwracalności (tab. 1). Zwrócono również uwagę na ocenę funkcji rozkurczowej lewej komory i parametry funkcjonalne prawej komory serca. Wszystko po to, aby jak najwcześniej rozpoznawać subkliniczne uszkodzenie struktur i/lub funkcji mięśnia sercowego [3].
W dokumencie ESC dotyczącym toksycznego wpływu leczenia onkologicznego na układ sercowo-naczyniowy z 2016 r. zdefiniowano pojęcie kardiotoksyczności, przyjmując, że wartość 50% jest istotnym punktem dla nieprawidłowej LVEF [1, 4].
Kardiotoksyczność to dysfunkcja skurczowa mięśnia sercowego wywołana terapią przeciwnowotworową. Definiuje się ją jako spadek LVEF o > 10 punktów procentowych do wartości < 50%, potwierdzony w kontrolnym badaniu po 2–3 tygodniach.
Obniżenie frakcji wyrzutowej, a w szczególności objawowa niewydolność serca, pozostaje najbardziej niepokojącym powikłaniem leczenia w onkologii. Wiąże się ze zwiększoną chorobowością i śmiertelnością. Może wymagać modyfikacji bądź rezygnacji z leczenia przeciwnowotworowego, a w konsekwencji wiązać się ze skróceniem czasu przeżycia pacjentów z chorobą nowotworową [5].

 

Tab. 1. Charakterystyka dysfunkcji serca związanej z leczeniem onkologicznym (na podstawie [2])

 

Profilaktyka pierwotna

Współpraca kardiologa oraz onkologa służy profilaktyce powikłań sercowo-naczyniowych, ich szybkiej identyfikacji oraz wdrożenia odpowiedniej farmakoterapii. Działania te mają umożliwić kontynuację optymalnego schematu leczenia onkologicznego. Drugi, równie istotny, jest aspekt długoterminowy. Obecnie przeżycie w chorobie nowotworowej znacznie się wydłużyło. Według rejestru EUROCARE-5 (European Cancer Registry), przeżycie pięcioletnie w raku piersi wynosi 80%, nerki 54%, prostaty 72% [6]. 
Wobec tego coraz częściej lekarz będzie spotykać pacjentów z późnymi powikłaniami terapii onkologicznej. Choroba nowotworowa stała się obecnie chorobą przewlekłą, z rokowaniem nierzadko lepszym niż w przewlekłej niewydolności serca, gdzie pięcioletnia śmiertelność sięga 75% [7].
Mimo że udało się zidentyfikować czynniki ryzyka kardiotoksyczności związanej ze stosowaniem antracyklin (tab. 2), a ich związek z przyjmowaniem i uszkodzeniem mięśnia sercowego zauważono już w latach 70. ubiegłego stulecia, do dziś nie udało się wypracować jednoznacznych zaleceń dotyczących profilaktyki [8].
W ostatnich latach, w celu protekcji mięśnia sercowego, w praktyce klinicznej próbowano stosować dekstrazoksan, beta-adrenolityki, antagonistów angiotensyny, N-acetylocysteinę, fenyloetyloaminy, koenzym Q 10, L-karnitynę, witaminy E i C [9, 10]. W tej grupie karwedilol jako bloker beta 1, beta 2 i alfa 1 receptorów, z silnym potencjałem antyoksydacyjnym oraz antyapoptotycznym – wydaje się szczególnie interesujący [11].
Zhan i wsp. przeprowadzili metaanalizę badań z randomizacją, w których zastosowano profilaktycznie karwedilol przed terapią z wykorzystaniem antracyklin [12]. Początkowo analizie poddano dziewięć badań, następnie wyodrębniono pięć, które spełniały wszystkie kryteria umożliwiające ocenę statystyczną. Za punkty końcowe wybrano: śmiertelność, dysfunkcję skurczową lewej komory oraz zmianę wartości LVEF. Autorzy zauważają, że częstość NWS zależy od skumulowanej dawki doksorubicyny i dotyczy 5% pacjentów, którzy otrzymali dawkę 400 mg/m2 i aż 48% przy dawce 700 mg/m2. Ponadto u chorych, u których nie rejestrowano spadku LVEF, po nawet najmniejszych dawkach może dochodzić do „cichych kardiomiopatii”, które związane są z wysokim ryzykiem późniejszej pełnoobjawowej NWS. W analizie nie wykazano istotnych statystycznie różnic w przeżyciu sześciomiesięcznym w żadnej z podgrup. W jednym z analizowanych badań przedstawiono korzyści stosowania karwediololu w połączeniu z enalaprylem na zmniejszenie śmiertelności, NWS lub obniżenia LVEF < 45% (RR = 0,27, 95% CI: 0,08–0,91, p = 0,04) w ciągu sześciu miesięcy [13]. Analiza statystyczna ujawniła tendencję do zachowania wyższej wartości LVEF w grupie pacjentów stosujących kardioprotekcję (p = 0,06). Autorzy podkreślają, że profilaktyczne stosowanie karwedilolu u pacjentów poddanych chemioterapii z antracyklinami może być związane ze zmniejszoną częstością dysfunkcji skurczowej lewej komory, wyższymi wartościami LVEF, lepszą funkcją rozkurczową. Niemniej jednak istn...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Choroby Cywilizacyjne w Praktyce Lekarskiej – Kardiologia i diabetologia"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • Zniżki w konferencjach organizowanych przez redakcję
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy