Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kardiologia

3 lipca 2018

NR 11 (Sierpień 2017)

Monakolina K, czyli suplement diety u chorych kardiologicznych

402

Zaburzenia profilu lipidowego stanowią jeden z głównych, modyfikowalnych czynników ryzyka rozwoju i progresji chorób układu sercowo-naczyniowego (cardiovascular disease – CVD). Pomimo zalecanej, dostępnej farmakoterapii i modyfikacji stylu życia u ponad 80% pacjentów ze zdiagnozowaną CVD nie udaje się osiągnąć docelowych wartości cholesterolu frakcji lipoprotein o małej gęstości (LDL). Wyekstrahowana z czerwonego ryżu monakolina K może stanowić wartościowe uzupełnienie postępowania terapeutycznego nie tylko wśród chorych z nieprawidłowym profilem lipidowym, ale również u chorych po przebytym incydencie sercowo-naczyniowym.

Choroby układu sercowego naczyniowego (cardiovascular diseases – CVD) stanowią jedną z głównych przyczyn zachorowalności i śmiertelności na całym świecie. Szacuje się, że ponad 60% Polaków choruje na zaburzenia lipidowe, a jedynie 1/3 z nich ma rozpoznaną hipercholesterolemię. Co więcej, jedynie 8–10% chorych z leczoną hipercholesterolemią osiąga cele terapeutyczne. Główne, modyfikowalne czynniki ryzyka rozwoju i progresji CVD stanowią m.in. zaburzenia lipidowe, nadciśnienie tętnicze, otyłość oraz nikotynizm. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (European Society of Cardiology – ESC) dotyczącymi postępowania w leczeniu zaburzeń lipidowych oraz profilaktyki sercowo-naczyniowej, docelowe wartości cholesterolu frakcji lipoprotein o małej gęstości (low-density lipoprotein – LDL) zależą od stopnia ryzyka sercowo-naczyniowego (tab. 1). Spośród oznaczanych parametrów profilu lipidowego największe znaczenie w kontekście rokowniczym ma cholesterol LDL. Osiągnięcie docelowych wartości cholesterolu LDL przez chorych obciążonych kardiologicznie stanowi jeden z fundamentalnych elementów postępowania farmakologicznego i niefarmakologicznego. Niemniej jednak, jak pokazują liczne doniesienia i metaanalizy, obecnie jedynie niewielki odsetek chorych z dyslipidemią i/lub współistniejącą CVD osiąga docelowe, zalecane wartości cholesterolu LDL.

Standardowe postępowanie terapeutyczne obejmuje, poza modyfikacją stylu życia, zastosowanie statyn, a w razie ich nieskuteczności lub nietolerancji dołączenie m.in. inhibitorów wchłaniania cholesterolu (ezetymib) lub rozważenie zastosowania nowych leków hipolipemizujących, przeciwciał monoklonalnych, ukierunkowanych na inhibicję enzymu PCSK-9 (konwertazy proproteinowej subtylizyny keksyny typu 9).

Dopuszczalne jest również stosowanie suplementów diety, np. fitosteroli, wyciągu z czerwonego sfermentowanego ryżu, błonnika pokarmowego, białka soi, polikozanoli i berberyny czy też nienasyconych kwasów tłuszczowych z grupy omega-3.

Wyciąg z czerwonego sfermentowanego ryżu

Monakolina K to bioaktywny składnik ryżu sfermentowanego na czerwonych drożdżach Monascus purpureus (red yeast rice – RYR), którego mechanizm działania polega na zahamowaniu reduktazy hydroksymetyloglutarylokoenzymu A (HMG-CoA). Mechanizm działania monakoliny K, podobny do mechanizmu działania statyn, pozwala na zmniejszenie stężenia zarówno cholesterolu całkowitego, jak i cholesterolu LDL. Na chwilę obecną wytyczne ESC wskazują, że monakolinę K można rozważyć u osób z podwyższonym osoczowym stężeniem cholesterolu i niskim ryzykiem sercowo-naczyniowym, które nie kwalifikują się do leczenia statynami.

Skuteczność monakoliny K w redukcji stężenia cholesterolu została wykazana w wielu badaniach. Venero i wsp. opublikowali wyniki retrospektywnego badania, w którym przeanalizowano poziom stężenia poszczególnych frakcji cholesterolu u 25 pacjentów, którzy spożywali wyciąg z czerwonego sfermentowanego ryżu w dobowej dawce 1200 mg, a u których uprzednio stwierdzono nietolerancję konwencjonalnego leczenia statynami. Analiza wyników wykazała istotną statystycznie redukcję cholesterolu LDL oraz całkowitego cholesterolu o odpowiednio 21% i 15% po 74 ±39 dniach zażywania RYR. Co więcej, RYR był dobrze tolerowany przez ponad 90% chorych, w tym prawie 90% chorych z uprzednio rozpoznaną mialgią indukowaną statynami. Metaanaliza przeprowadzona przez Li i wsp. wykazała skuteczność i bezpieczeństwo stosowania monakoliny K u chorych z nieprawidłowym profilem lipidowym. Przeanalizowano 13 badań z randomizacją z udziałem RYR, w których łącznie wzięło udział 804 pacjentów. Na podstawie wyników metaanalizy stwierdzono redukcję cholesterolu LDL średnio o 10–30% w stosunku do wartości wyjściowej, natomiast nie odnotowano istotnego wpływu RYR na zwiększenie stężenia cholesterolu HDL.

Tab. 1. Docelowe wartości cholesterolu LDL w zależności od ryzyka sercowo-naczyniowego

Ryzyko sercowo-naczyniowe Docelowe stężenie
Bardzo wysokie LDL-Ch < 70 mg/dl (1,8 mmol/l) lub redukcja o co najmniej 50%, jeśli wyjściowe stężenie LDL-Ch* wynosi 70–135 mg/dl (1,8–3,5 mmol/l)
Wysokie < 100 mg/dl (2,6 mmol/l) lub redukcja o co najmniej 50%, jeśli wyjściowe stężenie LDL-Ch* wynosi 100–200 mg/dl (2,6–5,2 mmol/l)
Umiarkowane < 115 mg/dl (3,0 mmol/l)
Niskie

* LDL-Ch – cholesterol frakcji lipoprotein o małej gęstości 

 

Kolejne prospektywne, podwójnie ślepe, wieloośrodkowe badanie z użyciem monakoliny K, przeprowadzone przez Lu Z i wsp., miało na celu ocenić wpływ RYR na niekorzystne zdarzenia sercowo-naczyniowe u chorych po przebytym zawale serca. Do badania zostało włączonych 4870 pacjentów, którzy w ciągu ostatnich 60 miesięcy przebyli zawał mięśnia sercowego. Pacjentów randomizowano w stosunku 1:1 do grupy leczonej monakoliną K w dawce dobowej 1200 mg oraz do grupy...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy