Czynniki ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych u chorych na cukrzycę typu 2

Cardiovascular risk factors in type 2 diabetic patients

Diabetologia

Leczenie cukrzycy musi być nakierowane na profilaktykę jej konsekwencji w postaci późnych powikłań choroby. Obejmuje ono normalizację glikemii, lipemii, ciśnienia tętniczego i masy ciała oraz monitorowanie czynników ryzyka. Istnienie czynnika ryzyka oznacza, że jego obecność wiąże się ze zwiększonym prawdopodobieństwem wystąpienia powikłania, niekoniecznie jednakże można oczekiwać, że jego korekta przełoży się na ograniczenie częstości zmian. W artykule dokonano przeglądu dostępnych danych pochodzących z badań interwencyjnych i metaanaliz obejmujących to zagadnienie.
Analiza wskazuje, że poza wymienionymi wcześniej elementami terapii, leczenie nakierowane na normalizację glikemii poposiłkowej, stosowanie mikroelementów i suplementacja witamin bez udokumentowanego niedoboru nie mają wpływu na profilaktykę powikłań. 

 

Diabetes management must be focused on prevention of late complications of the disease. It includes normalization of glycemia, lipids, blood pressure, body weight and monitoring of risk factors. Presence of risk factor means that it is connected with higher probability of complication occurrence but it not necessarily means that we can expect that its correction will reduce this probability. In this article the review of available data on this issue, from intervention trials and meta-analysis has been done.
Analysis shows that besides of mentioned above elements of therapy, treatment focused on postprandial glycemia improvement or supplementation of microelements and vitamins, without documented deficiency, has no impact on reduction of diabetic complications.

Od czasu wprowadzenia do leczenia insuliny, cukrzyca przestała być chorobą, na którą umiera się w ciągu kilku miesięcy od chwili jej wystąpienia. To przełomowe odkrycie medycyny XX w. nie rozwiązało jednak wszystkich problemów chorych. W miarę doskonalenia metod leczenia czas terapii i częstość powikłań zmniejsza się, jednakże pojawiają się nowe komplikacje, które znacząco wpływają na losy chorych (tab. 1). 

Obecnie jednym z głównych wyzwań w opiece diabetologicznej jest ograniczenie liczby i konsekwencji powikłań sercowo-naczyniowych. Dane z analiz real-world wskazują, że średnio co trzeci chory na cukrzycę przebył epizod sercowo-naczyniowy [1–3]. Wskazuje to na konieczność wczesnej identyfikacji chorych zagrożonych tym powikłaniem i jego następstwami. Liczne badania kliniczne pokazują, że w przebiegu cukrzycy typu 2 dochodzi do złożonych zaburzeń metabolicznych i związanego z tym nagromadzenia tzw. czynników ryzyka, dla których stwierdzono istotny związek z wystąpieniem powikłań sercowo-naczyniowych (tab. 2) [5, 6].

Strategia postępowania u chorych na cukrzycę zakłada w pierwszym rzędzie wczesną identyfikację osób zagrożonych cukrzycą i w konsekwencji jej powikłaniami. W przebiegu cukrzycy typu 2 stopniowo narastająca glikemia może nie powodować zauważalnych objawów, wskutek czego dochodzić może do opóźnionego rozpoznania choroby na etapie, na którym pacjent rozwinął już późne powikłania. W związku z tym obecnie zaleca się regularne wykonywanie oznaczenia glikemii w celu wczesnej identyfikacji choroby z możliwością szybkiego wdrożenia terapii ukierunkowanej na profilaktykę powikłań [7]. Dalsze etapy prowadzenia chorych to stałe monitorowanie i korekta czynników ryzyka powikłań. 

Należy zwrócić uwagę, że pojęcie „czynnik ryzyka” oznacza związek zidentyfikowanego parametru z istotnym prawdopodobieństwem rozwoju powikłania. Nie przesądza jednakże kwestii, czy korekta takiej nieprawidłowości wpłynie na redukcję występowania powikłania. Taki związek przyczynowo-skutkowy mogą wykazać jedynie badania interwencyjne, w których określi s...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Choroby Cywilizacyjne w Praktyce Lekarskiej – Kardiologia i diabetologia"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Zniżki w konferencjach organizowanych przez redakcję
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI